Nadace OB
 · Úvod
 · Statut
 · Výroční zprávy
 · Vzory smluv
 · Akce 2002
 · Kontaktní údaje
 · Sportovní centra    mládeže
 · Sportovní centra dětí
 · English version
 
Sponzoři
S T A T U T    N A D A C E

Tímto se vydává ve smyslu ustanovení zákona číslo 227/1997 sb., zákona o nadacích a nadačních fondech, v platném znění, statut nadace, jejíž název zní:
" N a d a c e    o r i e n t a č n í h o    b ě h u "
Nadace může používat i označení v anglickém jazyce, které zní: Foundation for orienteering

Nadace sídlí v Brně, Těšínská 4, PSČ 612 00.

Cíle nadace:

 1. Podpora a rozvoj orientačního běhu a dalších sportů nepomáhajících zvyšování fyzické kondice, regenerace organismu nebo jsou jinak zdraví prospěšné.
 2. Ochrana a tvorba životního prostředí se zaměřením na přírodní prostory, které jsou uvedenými sporty využívány.
Zdroje nadace jsou tvořeny výnosy nadačního jmění, ostatního majetku nadace a nadačními dary. Nadační jmění ve výší 25.700 000 Kč je uloženo na základě smlouvy o podřízeném dluhu v podobě vkladu:

Použití prostředků nadace. Zdroje nadace jsou určeny výhradně na podporu cílů, ke kterým se nadace zřizuje a k úhradě nákladů spojených s činností nadace. Nadace poskytuje nadační příspěvky formou převodu vlastnictví, formou půjček, případně na základě jiné smlouvy. Nadační příspěvky poskytuje účelově právnickým a fyzickým osobám podle naléhavosti tak, aby jejich využívání bylo vázáno výlučně na cíle nadace, přičemž sleduje způsob využití, za kterými byly poskytnuty. Nadační příspěvky poskytuje nadace subjektům, které dlouhodobě zajišťují s úspěchem cíle nadace a dále zvláště talentovaným a podpory potřebným fyzickým osobám dlouhodobě a úspěšně provozujícím aktivní sportovní činnost nebo činnost trenérskou, metodickou a organizační v oblasti cílů nadace. Prostředky získané z činnosti nadace lze využít i na propagaci sportovních odvětví na veřejnosti a k propagaci činnosti nadace. Celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit 20% ročních celkových výnosů nadačního jmění.

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků. O poskytování nadačních příspěvků rozhoduje správní rada nadace nebo předseda správní rady nadace. Nadace vyrozumí o přidělení nadačního příspěvku příslušnou fyzickou nebo právnickou osobu. Nadace není povinna zdůvodňovat svoje rozhodnutí. Na poskytnutí nadačního příspěvku není nárok.

Orgány nadace jsou správní rada a dozorčí rada:

Správní rada spravuje majetek nadace, řídí činnost, rozhoduje o všech náležitostech nadace a je statutárním orgánem nadace. Správní rada je tříčlenná. Funkční období počínaje rokem 1999 činí 3 roky, přičemž v prvních letech postupuje dle paragrafu 13, odst. (2) zákona č.227/97. Správní rada volí své členy a jmenuje dozorčí radu na další funkční období nebo rozhoduje o odvolání člena správní rady či člena dozorčí rady přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce. Nadace má následující členy správní rady:

Předseda správní rady je Ing. Evžen C i g o š, adresa: Těšínská 4, 61200 Brno, ČR, rodné číslo: 520406/099.

Člen správní rady je Ing. Pavel P e k á r e k, adresa: Granátova 558, 154 00 Slivenec, ČR, rodné číslo: 690722/3972.

Člen správní rady je Ing. Pavel K o m á r e k, adresa:, V Boleslavce 556, 250 67, Klecany, ČR, rodné číslo: 710622/4131

Jednat jménem nadace je oprávněn kterýkoliv člen správní rady samostatně.

Členové správní rady nadace odpovídají za vedení předepsané účetní evidence a hospodaření s prostředky nadace v souladu se zákonem a ve smyslu tohoto statutu.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace kontrolujícím zejména plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, správnost účetnictví, roční účetní závěrku, výroční zprávu, dohlíží na to, zda je činnost vyvíjena v souladu s právními předpisy, statutem, podává návrhy na odstranění nedostatků a nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. Funkční období počínaje rokem 2003 je 3 roky. Dozorčí rada je jmenována správní radou a volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Nadace má následující členy dozorčí rady:

Předseda dozorčí rady je Mgr. Petr P ř i k r y l, adresa: Šebelova 670 c, 664 01 Bílovice nad Svitavou, ČR, rodné číslo: 670503/2037.

Člen dozorčí rady je Ing. Lenka K o m á r k o v á, adresa: Absolonova 6, 624 00 Brno, ČR, rodné číslo: 715620/4165.

Člen dozorčí rady je Ing. Petra C h r o u s t o v á, adresa: U Kněží hory 7, 644 00 Brno, ČR, rodné číslo: 665705/1687.

Účetnictví nadace je vedeno dle zvláštních předpisů. Roční účetní závěrka nadace musí být ověřena auditorem. Náklady související se správou nadace jsou vedena odděleně od nadačních příspěvků.

Výroční zpráva je vypracována ve lhůtě do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Výroční zpráva obsahuje přehled a zhodnocení činnosti nadace, a to zejména

 1. přehled majetku a závazků nadace
 2. u jednotlivých nadačních darů poskytnutých nadaci ve výši nad 10000,-Kč přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována
 3. přehled o použití majetku nadace,
 4. přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byla nadace zřízena, v hodnotě vyšší než 10000,-Kč, a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity; pokud byl nadační příspěvek poskytnut fyzické osobě ke zdravotním nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická osoba požaduje zachování anonymity, musí být její anonymita zachována,
 5. zhodnocení, zda nadace při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s její správou,
 6. zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora; roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy

Nadace uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu u rejstříkového soudu.

Trvání nadace. Nadace se zřizuje na dobu neurčitou.

Zrušení a zánik nadace. Nadace zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zániku nadace předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přichází-li majetek nadace sloučením na jinou nadaci nebo nadační fond. Likvidace se také neprovede, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení nadaci žádný majetek.

Zřizovatelem nadace je Ing. Evžen Cigoš, Těšínská 4, 612 00 Brno jako fyzická osoba, rodné číslo 520406/099.

Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu.

Na základě Smlouvy o převodu zbývajících finančních prostředků určených usnesením č.1946 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 43.schůze 12.prosince 2001 k vládnímu návrhu na rozdělení zbývajících finančních prostředků vyčleněných pro Nadační investiční fond v druhé etapě podle §18,odst.2)písm.a)bod 6 zák.č.171/91 SB, mezi Fondem národního majetku ČR a Nadací orientačního běhu a Dodatků k této smlouvě se stala Nadace orientačního běhu příjemcem finančních prostředků.

Tyto nadační dary českého státu podléhají zvláštnímu režimu, který následně popisuje tyto článek statutu nadace.

V souladu s posláním Nadace orientačního běhu a s oblastí, v níž nadace uspěla ve výběrovém řízení, musejí být výnosy z přidělených prostředků z 2. etapy Nadačního investičního fondu rozdělovány na podporu oblasti děti, mládež a rodina.

Uložení

Příspěvky z Nadačního investičního fondu jsou určeny k uložení do nadačního jmění nadace.

Použití

Nadace nesmí prostředky spotřebovávat, může čerpat pouze výnosy z příspěvků. Výnosem z příspěvku za příslušný rok je částka vypočítaná dle vzorce s použitím úrokové sazby PRIBID a z finančních prostředků, převedených nadaci a zapsaných v nadačním rejstříku k poslednímu dni příslušného roku. Úrok je stanoven ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID za 1 rok. Sazba PRIBID se stanoví jako aritmetický průměr dvanácti hodnot v příslušném roce zveřejněných Českou národní bankou a platných vždy pro první pracovní den v měsíci. Nadace má povinnost každoročně užít celý výnos nejpozději do konce následujícího roku, za který byl výnos vypočítán na příspěvky třetí osobě.

Nadace má povinnost rozdělovat nadační příspěvky třetím osobám z výnosů z příspěvků z Nadačního investičního fondu formou veřejného výběrového řízení.

Nadace poskytne nadační příspěvek třetí osobě jen na základě smlouvy stanovující konečného příjemce nadačního příspěvku a omezující počet dalšího přerozdělování. Nelze poskytnou příspěvek nadaci, která na základě výběrového řízení NIF a rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR již příspěvek obdržela.

Z účasti na veřejném otevřeném výběrovém řízení jsou vyloučeny:

 1. fyzické osoby – podnikatelé,
 2. právnické osoby za účelem podnikání, politické strany a politická hnutí a společenství vlastníků jednotek, církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby vyjma církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby,
 3. nadace, jsou-li součástí jejich nadačního jmění prostředky kategorie NIF,
 4. stát, jednotky územní samosprávy,
 5. právnické osoby veřejného práva s výjimkou příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol,
 6. právnické osoby, na jejichž rozhodování nebi činnost, fakticky nebo právně, mají, přímo neno nepřímo, vliv členové správní rady, revizor nebo členové dozorčí rady, nebo zaměstnanci nadace, nebo osoby jim blízké

Budou-li třetími osobami, kterým bude poskytován nadační příspěvek, příspěvkové organizace, potom vždy za podmínky, že samy vloží nejméně 50% finančních prostředků na předmětný projekt.

Výroční zpráva

Nadace se zavazuje ve výroční zprávě samostatně informovat o:

 1. výši příspěvku vloženého do nadačního jmění
 2. výnosu z příspěvku vloženého do nadačního jmění, vypočítaného dle vzorce s použitím úrokové sazby PRIBID a z finančních prostředků, převedených nadaci a zapsaných v nadačním rejstříku k poslednímu dni příslušného roku.
 3. komu byl v příslušném roce poskytnut nadační příspěvek, v jaké výši a k jakému účelu, a za jaké období byla povinnost poskytnout nadační příspěvek plněna.
 4. výroku auditora, který ověří hospodaření s příspěvkem formou auditu doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora.

V Brně 10. října 2012

Ing. Evžen Cigoš
předseda správní rady
Nadace orientačního běhu
Ing.Pavel Pekárek
člen správní rady
Nadace orientačního běhu
Ing. Pavel Komárek
člen správní rady
Nadace orientačního běhu

© Nadace OB 2003